Nyhedsbrev
  • Select your language
  • Dansk
  • English
  • Norsk
  • Svenska
  • Other languages
Juridiske oplysninger


Juridiske oplysninger


I henhold til bestemmelserne i artikel 6-III og 19 i loven om Tillid til den Digitale Økonomi, skal vi informere brugerne om at:
Nærværende hjemmeside (herefter benævnt "hjemmesiden"), redigeres af:


Den økonomiske interessegruppe (GIE) Atout France,
Hvis hovedsæde befinder sig på 79,81 rue de Clichy, 75009 PARIS,
Tlf.: +33 1 42 96 70 00
Registreret i handels- og selskabsregisteret i Paris under nummeret 340 709 211


Emailadresse: legal[@]atout-france.fr


Den ansvarshavende redaktør for publikation på hjemmesiden er generaldirektøren for Atout France Christian Mantei.


Hjemmesiden hostes af:


Oxalide,
hvis hovedsæde befinder sig på
25 boulevard de Strasbourg - 75010 Paris
Tlf.: +33 1 75 77 16 50

 

 

Intellektuel ejendomsret


Hjemmesiden i sin helhed hører ind under fransk lov i forhold til intellektuel ejendomsret og personlige oplysninger samt under international lov.
Samtlige informationer, piktogrammer, ikoner, fotografier, billeder, tekster, videosekvenser, animationer med eller uden lyd, og andre elementer tilgængelige på hjemmesiden er beskyttet af industriel og intellektuel ejendomsret som enten tilhører Atout France, eller hvor Atout France har ret til at gengive eller fremstille dem.


Dette betyder, at enhver gengivelse, fremstilling, adaptation, oversættelse og/eller ændring, hel eller delvis, eller overførsel uanset på hvilken måde er forbudt uden udtrykkelig forudgående godkendelse på skrift fra Atout France. En sådan handling vil udgøre en forfalskning som defineret i artikel L.335-2 og følgende i loven om intellektuel ejendomsret.


Kopi på papir til privat brug af disse elementer er tilladt ifølge artikel L122-5 i loven om intellektuel ejendomsret.


For anmodning om brug eller spørgsmål om emnet, kontakt os på følgende adresse:


Atout France, Secrétariat général,
79/81 rue de Clichy
75009 Paris


eller via email på følgende adresse: legal[@]atout-france.fr.

 

Varemærket Atout France og dets partneres varemærker samt de anvendte og citerede logoer på hjemmesiden er registrerede varemærker.


Enhver gengivelse i helhed eller delvist af disse varemærker eller logoer baseret på elementer af hjemmesiden er forbudt uden forudgående udtrykkelig tilladelse fra Atout France i henhold til loven om intellektuel ejendomsret.


Atout France kan ikke gøres ansvarlig for, hvad brugeren får adgang til via hypertekstlinks på hjemmesiden, der linker til andre hjemmesider på nettet.

 

Beskyttelse af personlige oplysninger

 

Persondatabeskyttelse er afgørende for det tillidsforhold vi ønsker at have med dig.

Denne oplysning er for, på en klar måde, at oplyse dig om hvordan vi vil bruge dine persondata.

Atout France, ansvarlig for håndteringen af dine data, håndterer og lagrer dine persondata for at bruge dem til følgende :

-          Informere om vore events samt vore partneres events og invitere dig til disse ;

-          Sende informationer fra os (nyhedsbreve, kataloger, etc.) ;

-          Tilbyde vore produkter og services og fortælle om vore partneres tilbud;

-          Give dig mulighed for at gå ind på vor hjemmeside og deltage i vores konkurrencer;

-          Give os mulighed for at analysere vore produkter og tjenester og brugen af vores hjemmeside.

 

Indirekte persondata, til statistik, kan også blive samlet for at sikre en bedre forbindelse og navigation. Du kan tjekke vores politik omkring cookies ved at klikke her. http://sca.france.fr/da/infosite/politik-i-forhold-til-cookies

Vi opbevarer kun persondata når en af følgende betingelser er opfyldt:

-          Dit samtykke til håndtering er modtaget ;

-          Hvis vores legitime interesse, eller en tredjeparts, berettiger til at vi gennemfører håndtering af persondata;

-          Hvis en kontrakt, der binder os til dig, kræver at vi gennemfører håndtering af persondata

-          Vi er bundet af lovmæssige og lovgivningsmæssige forpligtelser, der kræver gennemførelse af behandlingen af persondata.

-          Hvis vores legitime interesse, eller en tredjepart, berettiger til at vi gennemfører behandlingen af de pågældende persondata

 

I tilfælde af at vi anmoder om dit samtykke, indsamles det direkte på den formular, der er angivet for at indhente de oplysninger, der vedrører dig.

Hvor længe gemmer vi data ?

Vi gemmer persondata i kortere eller længere tid, afhænig af hvorfor data er indsamlet.

Hvem giver vi data videre til ?

De persondata vi indsamler, samt dem som vi allerede har, er givet til os som ansvarlige for håndtering af disse.

Vi sørger for at disse data kun håndteres af autoriserede personer.

Vores tjenesteudbydere kan modtage disse data for at udføre tjenester vi måtte have overdraget dem. Visse persondata kan sendes til tredjepart eller til juridisk autoriserede myndigheder for at overholde vores lovmæssige eller kontraktmæssige forpligtelser.

 

 

Overførsel af dine data

Vi overfører dine persondata til lande uden for EU. Overførslerne overholder gældende regler og styres af lovlige instrumenter.

Dine rettigheder

I henhold til persondatabeskyttelsesbestemmelserne har du ret til at få adgang til, rette på og slette data vedrørende dig.

En sådan sletning kan kun forekomme hvis

-          Dataene ikke længere er nødvendige til de formål de blev indsamlet til eller håndteringene af dem er færdig ;

-          Du har trukket dit samtykke tilbage ;

-          Du har modsat dig håndtering af data og der ingen grund er til at Atout France håndtere dine data

-          Dine data er blevet udsat for ulovlig håndtering ;

-          Dine data skal slettes for at overholde en retslig forpligtelse i henhold til EU eller fransk lov, som Atout France er underlagt.

 

Du kan også anmode om begrænsning af håndtering af dine persondata og anmode om begrænsning af overførsel, herunder til tredjepart.

Din ret til begrænsning af overførsel gælder kun for persondata og ikke anonyme persondata eller data der ikke vedrører dig. Denne ret er begrænset til håndtering baseret på samtykke eller en kontrakt eller persondata som du personligt har genereret.

Du kan også gøre indsigelse mod håndtering af persondata pga egne motiver. I forbindelse med kommerciel brug kan du uden omkostninger og uden grund gøre indsigelse ved at skrive til nedenstående adresse.

Når datahåndteringen vi implementerer er baseret på dit samtiykke, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Vi stopper herefter med at håndtere dine persondata.

Send din anmodning pr mail til følgende adresse:  legal@atout-france.fr eller pr brev til Atout France, Secrétariat Général, 79/81 rue de Clichy, 75009 Paris, vedlagt bevis for din identitet.

Du har mulighed for at klage til en offentlig myndighed  - I Danmark er det Datatilsynet, Borgergade 28, 5.1300 København K: https://www.datatilsynet.dk/

 

 

Cookies


For mere information, klik på linket herunder:


Politik i forhold til cookies

 

 

Ansvarsbegrænsning

 

Atout France kan ikke gøres ansvarlig for faktuelle fejl, som eventuelt vil kunne fremkomme i informationerne på hjemmesiden på trods af den omhu, der bliver lagt i vedligeholdelsen af siden.
Informationerne på hjemmesiden er vejledende og fritager ikke brugeren fra at gøre sin egen personlige uddybende analyse.


Atout France kan heller ikke gøres ansvarlig for information, udsagn og meninger på sider, som der linkes til via hypertekstlinks, og hvis indhold Atout France ikke er ansvarlig for.


Atout France kan ikke gøres ansvarlig for fejlagtig overførsel af data via internettets forskellige netværk eller for kompatibilitetsproblemer grundet brugerens webbrowser.


Enhver tvist i forbindelse med brug af hjemmesiden skal afgøres af fransk lov. Brugeren anerkender, at domstolene i Paris har enekompetence på området. 

 


Informations légales

 


Conformément aux dispositions des articles 6-III et 19 de la loi pour la Confiance dans l'Économie Numérique, nous vous informons que :


Le présent site internet (ci-après désigné « le Site »), est édité par :


Le GIE Atout France,
dont le siège social est situé au 79,81 rue de Clichy, 75009 Paris - FRANCE,
Tél. : +33 1 42 96 70 00
RCS de Paris 340 709 211


Adresse de courrier électronique : legal[@]atout-france.fr


Le directeur de la publication du Site est le Directeur Général d'Atout France Christian MANTEI.


Le Site est hébergé par :


Oxalide,
dont le siège social est situé au
25, boulevard de Strasbourg, 75010 Paris - FRANCE,
Tél. : +33 1 75 77 16 50

 


Propriété intellectuelle


L'ensemble de ce Site relève de la législation française notamment en matière de propriété intellectuelle et de données personnelles ainsi que de la législation internationale.
Les informations, pictogrammes, iconogrammes, photographies, images, textes, séquences vidéo, animées sonores ou non, et autres éléments présents sur le Site sont protégés par des droits de propriété industrielle et/ou intellectuelle dont Atout France, est soit titulaire, soit autorisé à les reproduire et les représenter.


A ce titre, toute reproduction, représentation, adaptation, traduction et/ou modification, partielle ou intégrale ou transfert par quelque procédé que ce soit, est interdite sans autorisation expresse, préalable et écrite de Atout France. Cet acte constituerait une contrefaçon au sens des articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
La copie sur support papier à usage privé de ces différents objets de droits est autorisée conformément à l'article L122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle.


Pour toute utilisation ou renseignement à ce sujet, veuillez nous contacter en vous adressant :


• Par voie postale à :


Atout France, Secrétariat général,
79,81 rue de Clichy,
75009 Paris - FRANCE


• Par courrier électronique à l'adresse suivante : legal[@]atout-france.fr


Les marques de Atout France et de ses partenaires, ainsi que les logos cités et reproduits sur ce Site sont des marques déposées.
Toute reproduction totale ou partielle de ces marques ou de ces logos, effectuée à partir du Site sans l'autorisation expresse et préalable de Atout France est prohibée conformément à l'article L713-2 du Code de la propriété intellectuelle.


Atout France ne saurait être responsable de l'accès par les internautes via les liens hypertextes mis en place dans le cadre du Site en direction d'autres ressources présentes sur le réseau.

 

Protection des données personnelles  

Le respect de la
protection des données à caractère personnel est un élément déterminant de la
relation de confiance que nous souhaitons établir avec vous.

Cette mention
d’information a pour objet de vous informer de manière transparente sur les
traitements que nous sommes susceptibles de mettre en œuvre tout au long de
notre relation.

Atout France, en
qualité de responsable du traitement, collecte et traite des données à
caractère personnel qui vous concernent pour les finalités suivantes :

-         
vous informer sur nos événements
et ceux de nos partenaires et vous permettre d’y participer ;

-         
vous adresser nos communications
(newsletter, catalogues, etc.) ;

-         
vous proposer nos produits et nos
services ou vous faire connaitre ceux de nos partenaires ;

-         
vous permettre d’accéder à notre
site internet et de participer à nos jeux concours ;

-         
nous permettre de faire des analyses
et des études relatives à nos produits et services et à la fréquentation de nos
sites internet.

 

Des données indirectement
personnelles, à usage statistique, peuvent également être collectées à des fins
de gestion de votre connexion et de votre navigation. Vous pouvez consulter
notre politique sur les cookies http://sca.france.fr/no/infosite/politique-matiere-cookies.

Nous ne mettons en œuvre des traitements de données que lorsque l’une
des conditions suivantes est remplie :

-         
votre consentement aux opérations
de traitement a été recueilli ;

-         
l’existence de notre intérêt
légitime, ou de celui d’un tiers, qui justifie que nous mettions en œuvre le
traitement de données à caractère personnel concerné ;

-         
l’exécution d’un contrat qui nous
lie à vous nécessite que nous mettions en œuvre le traitement de données à
caractère personnel concerné ;

-         
nous sommes tenus par des
obligations légales et réglementaires qui nécessitent la mise en œuvre du
traitement de données à caractère personnel concerné.

 

Dans l’hypothèse où
nous sollicitons votre consentement, celui-ci est collecté directement sur le
formulaire prévu pour procéder à la collecte des informations qui vous
concerne.

 

Durée de conservation

Les durées de conservation que nous appliquons à vos données à
caractère personnel vous concernant sont proportionnées aux finalités pour
lesquelles elles ont été collectées.

 

Destinataires des données

Les données à caractère personnel que nous collectons, de même que
celles qui sont recueillies ultérieurement, nous sont destinées en notre
qualité de responsable du traitement.

Nous veillons à ce que seules les personnes habilitées puissent avoir
accès à ces données. Nos prestataires de services peuvent être destinataires de
ces données pour réaliser les prestations que nous leur confions. Certaines données
personnelles peuvent être adressées à des tiers ou à des autorités légalement
habilitées et ce pour satisfaire nos obligations légales, réglementaires ou
conventionnelles.

Les transferts de
vos données

Nous transférons vos données à caractère personnel vers des pays
situés hors Union européenne et ces transferts sont encadrés par des
instruments juridiques conformes aux règles applicables.

Les droits qui vous
sont reconnus

Dans les conditions prévues par la règlementation relative à la
protection des données, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et
d’effacement des données vous concernant.

Cet
effacement ne peut intervenir que si :

-         
les
données ne sont plus nécessaires aux finalités pour lesquelles nous les avons
collectées ou traitées ;

-         
vous
avez retiré votre consentement à leur traitement ;

-         
vous
vous êtes opposés à leur traitement et il n’existe pas de motif impérieux
imposant à Atout France de le poursuivre ;

-         
ces
données ont fait l’objet d’un traitement illicite ;

-         
ces
données doivent être effacées pour respecter une obligation légale prévue par
le droit de l’Union ou le droit français auquel Atout France est soumis.

 

Vous pouvez également demander la limitation du traitement de vos
données personnelles et solliciter leur portabilité, y compris leur
transmission à un tiers.

Votre droit à la portabilité s’exerce uniquement quant aux données à
caractère personnel qui vous concernent, ce qui exclut les données personnelles
anonymisées ou les données qui ne vous concernent pas. Ce droit est limité aux
traitements basés sur le consentement ou sur un contrat ainsi qu’aux données
personnelles que vous avez personnellement générées.

Vous pouvez également vous opposer au traitement de vos données pour
des motifs qui vous sont propres. En matière de prospection commerciale, vous
pouvez exercer ce droit sans frais et sans motif en écrivant à l’adresse
ci-dessous.

Lorsque les traitements de données que nous mettons en œuvre sont
fondés sur votre consentement, vous pouvez le retirer à n’importe quel moment.
Nous cessons alors de traiter vos données à caractère personnel.

 

Vous pouvez exercer
vos droits par voie électronique à l’adresse suivante : legal@atout-france.fr ou par courrier
postal à l’adresse suivante : Atout France, Secrétariat Général, 79/81 rue
de Clichy, 75009 Paris en justifiant de votre identité.

Vous pouvez introduire une réclamation auprès d’une autorité de
contrôle – Au Danemark il s’agit de Datatilsynet, Borgergade 28, 5.1300 København K: https://www.datatilsynet.dk/

 

 


Cookies


Pour plus d'informations, suivre le lien ci-dessous :


Politique en matière de cookies

 


Limitation de responsabilité


Atout France ne saurait être tenue pour responsable des erreurs matérielles qui se seraient glissées dans les documents présents sur le Site, malgré tout le soin apporté à leur publication.

 

Les informations fournies sur le Site le sont à titre indicatif et ne sauraient dispenser l'internaute d'une analyse complémentaire et personnalisée.


Atout France ne saurait non plus être tenue pour responsable des informations, propos et opinions émises sur les sites vers lesquels elle pointe par des liens hypertexte et dont elle n'a pas la maîtrise éditoriale.


Atout France ne peut pas plus être tenue pour responsable de la transmission défectueuse des données dues aux divers réseaux de l'Internet ou aux incompatibilités dues au navigateur de l'internaute.
Tout litige en relation avec l'utilisation du Site est soumis au droit français. L'internaute reconnaît la compétence exclusive des tribunaux compétents de Paris.