De regionala naturparkerna

Det finns 45 regionala naturparker på franskt territorium vilket motsvarar 13 % av ytan, 3706 kommuner, över 7 miljoner hektar och över 3 miljoner invånare. Bevarandet av de naturliga, kulturella och sociala värdena utgör basen i projektet att utveckla de regionala parkerna.
En regional naturpark är ett bebott område på landsbygden som på nationell nivå utpekats för dess höga värde vad avser kulturarv och landskap. Detta organiseras runt ett samarbetsprojekt som syftar till hållbar utveckling baserad på skydd och förbättring av detta arv. Projektet för skydd och utveckling av landskapet konkretiseras i en överenskommelse som involverar både kommuner och stat.
Uppdragen som fastställts genom dekret och som styr de regionala parkernas agerande styr, utöver skydd och förvaltning av naturarvet och marken, också den ekonomiska och sociala utvecklingen för att säkerställa en livskvalitet i dessa områden. Parkerna främjar allmänhetens kontakt med naturen genom att på ett pedagogiskt sätt förspråka miljömedvetenhet. De bidrar även till forskningsprogram samt initierar nya förfaranden och åtgärdsmetoder.

Parkförvaltningen har tre grundprinciper:

- territoriell effektivitet, utifrån en 12-årig plan som kan förnyas

- ett delat ansvar mellan stat och regioner

- viljan att övertyga snarare än att tvinga, genom information, underhållning och utbildning för att påverka befolkningens beteenden.