Juridisk information

I enlighet med bestämmelserna i artiklarna 6-III och 19 i lagen om förtroende för den digitala ekonomin, informerar vi dig om att:

Den här webbplatsen, media.france.fr (nedan kallad "Webbplatsen") har redigerats av:

Le GIE Atout France,

vars huvudkontor är beläget på 79,81 rue de Clichy, 75009 PARIS,

Tel.: +33 1 42 96 70 00
RCS de Paris 340 709 211

E-postadress: legal[@]atout-france.fr

Ansvarig för publicering av webbplatsen är Atout Frances VD Christian Mantei.

Webbplatsen hostas av:

Oxalide,
vars huvudkontor ligger på 25 boulevard de Strasbourg - 75010 Paris
Tel.: 01 75 77 16 50

Intellektuell egendom

Den här webbplatsen styrs av fransk lagstiftning, i synnerhet vad gäller intellektuell egendom och personuppgifter, samt internationell lagstiftning.

Information, piktogram, ikonogram, fotografier, bilder, texter, videosekvenser, animerade, med eller utan ljud och andra element som förekommer på den här webbplatsen skyddas av den industriella och/eller intellektuella äganderätten, som Atout France antingen innehar eller har tillstånd att reproducera och representera.

Med hänsyn till detta är all reproduktion, representation, anpassning, översättning och/eller ändring, delvis eller i sin helhet, oavsett procedur, förbjuden utan ett på förhand uttryckligt och skriftligt godkännande från Atout France.

Den här lagstiftningen med hänsyn till artiklarna L.335-2 och efterföljande i lagstiftningen om intellektuell egendom.

En papperskopia för privat använding av olika syften godkänns i enlighet med artikel L122-5 i lagstiftningen om intellektuell egendom.

För all användning eller information i det här ärendet, kan du kontakta oss på

Atout France, Secrétariat Général,
79/81 rue de Clichy
75009 Paris

eller på följande e-postadress: legal[@]atout-france.fr

Varumärket Atout France och dess samarbetspartners, samt de logotyper som anges och reproduceras på den här webbplatsen är skyddade av upphovsrätten.

All reproduktion av dessa varumärken eller logotyper, helt eller i sin helhet, som görs med utgångspunkt från webbplatsen är förbjuden utan ett på förhand uttryckligt godkännande från Atout France i enlighet med lagen om intellektuell egendom.

Atout France bär inget ansvar för webbplatsbesökarnas åtkomst via hypertextlänkar mot andra resurser i nätverket, vilka publicerats inom ramen för webbplatsen.

Skydd av personuppgifter

Vi tar skyddet av dina personuppgifter på allvar och det är av avgörande betydelse för det förtroende vi vill skapa hos dig.

Vi lämnar denna information för att tydligt och klart beskriva hur vi behandlar dina uppgifter så länge vårt förhållande varar.

Atout France ansvarar för behandlingen och samlar in och behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:

 • informera dig om våra, och våra partners, evenemang och göra det möjligt för dig att delta i dem,

 • skicka dig information (nyhetsbrev, kataloger, osv.),

 • erbjuda dig våra varor och tjänster eller informera dig om våra partners erbjudanden,

 • ge dig åtkomst till vår webbplats och möjlighet att delta i våra tävlingar,

 • göra det möjligt för oss att studera och analysera våra varor och tjänster och besöken på våra webbplatser.

Indirekta personuppgifter kan också samlas in för statistisk användning för att hantera din förbindelse och din navigering. Du kan studera vår [policy för cookies]

Vi behandlar endast uppgifterna om något av följande villkor är uppfyllt:

 • ditt samtycke till behandlingen har inhämtats,

 • vi, eller en tredje part, har ett berättigat intresse av behandlingen, som ger oss rätt att behandla personuppgifterna ifråga,

 • vi har ett avtal med dig, som förutsätter att vi behandlar personuppgifterna ifråga,

 • vi har skyldighet enligt lag att behandla personuppgifterna ifråga.

Om och när vi ber om ditt samtycke inhämtas det direkt på den blankett som tillhandahålls för att samla in dina personuppgifter.

Lagringstiden

Hur länge vi behåller dina personuppgifter beror på för vilka ändamål de samlas in.

Personuppgifternas mottagare

De personuppgifter vi samlar in, liksom de vi därefter hämtar, tas emot av oss såsom ansvariga för behandlingen.

Vi ser till att endast behöriga personer kan få tillgång till uppgifterna. Våra tjänsteleverantörer kan komma att ta emot uppgifterna för att utföra de tjänster vi anförtror dem. Vissa personuppgifter kan skickas till tredje part eller till behöriga myndigheter och det för att fullgöra våra skyldigheter enligt lagar, förordningar eller fördrag.

Överföring av dina uppgifter

Vi överför dina personuppgifter till länder utanför den europeiska unionen och denna överföring sker inom ramen för rättsliga instrument i överensstämmelse med tillämpliga regler.

Dina rättigheter

I enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen har du rätt till tillgång, rättelse och radering av dina personuppgifter.

Radering får endast göras om:

 • uppgifterna inte längre behövs för de ändamål för vilka vi samlat in eller behandlat dem,

 • du återkallat ditt samtycke till behandlingen,

 • du motsätter dig behandlingen och det inte föreligger något tvingande skäl för Atout France att fortsätta behandlingen,

 • uppgifterna har blivit olagligt behandlade,

 • uppgifterna ska raderas för att följa någon laglig skyldighet i unionens eller fransk lagstiftning, som är bindande för Atout France.

Du kan också begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter och begära portabilitet för dina data, inklusive överföring av dem till en tredje part.

Din rätt till portabilitet verkar bara på dina egna personuppgifter och utesluter anonymiserade personuppgifter och uppgifter som inte gäller dig. Denna rätt är begränsad till behandling baserad på ditt samtycke eller ett avtal och till personuppgifter som du själv har skapat.

Du kan också motsätta dig behandling av dina uppgifter av egna skäl. Om det gäller direkt marknadsföring kan du utöva denna rätt kostnadsfritt och utan att uppge någon orsak genom att skriva till adressen nedan.

När vår behandling av dina personuppgifter grundar sig på ditt samtycke kan du när som helst återkalla det. Vi slutar då att behandla dina personuppgifter.

Du kan utöva dina rättigheter via e-post till följande adress: legal@atout-france.fr eller med vanlig post till följande adress: Atout France, Secrétariat Général, 79/81 rue de Clichy, 75009 Paris och uppge vem du är.

Du kan lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet, som i Sverige är Datainspektionen, Drottninggatan 29, 5 tr., Stockholm https://www.datainspektionen.se/ (Extern länk)

Cookies

För mer information, följ nedanstående länk:

[Policy med hänsyn till cookies]

Begränsning av ansvar

Atout France har inget ansvar för de materiella fel som mot förmodan kan förekomma i texterna på den här webbplatsen.

Den information som förekommer på den här webbplatsen lämnas i informativt syfte och avser inte att förse besökaren med en kompletterande och personlig analys.

Atout France ansvarar heller inte för information, kommentarer och åsikter som förekommer på de webbplatser mot vilka hypertextlänkar publiceras och vilka Atout France inte ansvarar för.

Atout France ansvarar heller inte för felaktig publicering av uppgifter på grund av olika nätverk på Internet eller inkompatibilitet med hänsyn till besökarens webbläsare.

Alla tvister med koppling till webbplatsens användning omfattas av fransk lagstiftning. Dessa hanteras av kompetenta domstolar i Paris.